جک بالابر چهارستون (با قابلیت میزان فرمان)
جک چهارستون

مشخصات

 • ظرفیت ( 4،4/5تن)
 • حداکثر ارتفاع بالابری ( 1/90متر)
 • حداقل ارتفاع بالابر( 22سانتیمتر)
 • بالابری جک تودلی(45سانتیمتر)
 • مدت زمان بالابری(60 ثانیه) 
 • مدت زمان پایین آوردن (30 ثانیه)
 • عرض جک  (3/44متر)  
 • طول جک (4/24متر)
 • قدرت موتور  (2/2 کیلووات) 
 •  تغذیه (تک فاز / سه فاز)
 • استاندارد CE اروپا
 • جک تودلی متحرک ، صفحات لغزان عقب

    جک بالابر قیچی توکار
جک قیچی

مشخصات

 • ظرفیت ( 3تن)
 • حداکثر ارتفاع بالابری ( 1/90متر)
 • مدت زمان بالابری(50 ثانیه) 
 • مدت زمان پایین آوردن (20 ثانیه)
 • عرض کفی  (52سانتیمتر)  
 • طول کفی (1/58الی1/90متر)
 • فاصله بین دوکفی”قابل تغییر” (80سانتیمتر) 
 • عرض کلی دستگاه (1/84متر)
 • قدرت موتور  (2/2 کیلووات) 
 •  تغذیه (تک فاز / سه فاز)
 • استاندارد CE اروپا

 

 

 جک بالابر قیچی توکار
جک قیچی

مشخصات

 • ظرفیت ( 3/2تن)
 • حداکثر ارتفاع بالابری ( 2متر)
 • مدت زمان بالابری(60 ثانیه) 
 • مدت زمان پایین آوردن (20 ثانیه)
 • عرض کفی  (62سانتیمتر)  
 • طول کفی (1/46الی2متر)
 • فاصله بین دوکفی”قابل تغییر” (80سانتیمتر) 
 • عرض کلی دستگاه (2متر)
 • قدرت موتور  (2/2 کیلووات) 
 •  تغذیه (تک فاز / سه فاز)
 • استاندارد CE اروپا

     جک بالابر قیچی دوبل (روکار)
جک قیچی

مشخصات

 • ظرفیت ( 3تن)
 • حداکثر ارتفاع بالابری ( 1/85متر)
 • حداقل ارتفاع بالابر( 34 سانتیمتر)
 • بالابری جک تودلی(45سانتیمتر)
 • مدت زمان بالابری(60 ثانیه) 
 • مدت زمان پایین آوردن (30 ثانیه)
 • عرض جک  (2/16متر)  
 • طول جک (4متر)
 • قدرت موتور  (2/2 کیلووات) 
 •  تغذیه (تک فاز / سه فاز)
 • استاندارد CE اروپا
 • نصب دلخواه روی زمین یا داخل زمین

     جک دوستون اتصال از بالا

مشخصات

 • ظرفیت ( 3/5 تن و 4تن)
 • حداکثر ارتفاع بالابری ( 1/85متر)
 • مدت زمان بالابری(50 ثانیه) 
 • مدت زمان پایین آوردن (30 ثانیه)
 • عرض کلی دستگاه  (3/4متر)     
 • ارتفاع کلی دستگاه (3/84متر)
 • قدرت موتور  (2/2 کیلووات) 
 • فشار روغن ( 16/8 مگاپاسکال) 
 •  تغذیه (تک فاز / سه فاز)
 • استاندارد CE اروپا

 

 • مدل های     TLT235SC-TLT240SC     ( آزادکن دستی قفل ها  ) 
 •  مدل های   TLT235SCA-TLT240SCA  (آزادکن برقی قفل ها + محدود کننده ارتفاع )                             

 

 

جک دوستون اتصال از بالاجک دوستون اتصال از بالا

 

جک دوستون اتصال از پایین

مشخصات

 • ظرفیت ( 3/5 تن و 4تن)
 • حداکثر ارتفاع بالابری ( 1/85متر)
 • مدت زمان بالابری(50 ثانیه) 
 • مدت زمان پایین آوردن (30 ثانیه)
 • عرض کلی دستگاه  (3/37متر)     
 • ارتفاع کلی دستگاه (2/86متر)
 • قدرت موتور  (2/2 کیلووات) 
 • فشار روغن ( 16 مگاپاسکال) 
 •  تغذیه (تک فاز / سه فاز)
 • استاندارد CE اروپا

 

 • مدل های     TLT235SB-TLT240SB     ( آزادکن دستی قفل ها  ) 
 • مدل های   TLT235SBA-TLT240SBA  (آزادکن برقی قفل ها + محدود کننده ارتفاع )

 

جک دوستون اتصال از پایین