پرس هیدرولیکی 30 تن ایستاده بیگ رد BIG RED TY30001

torin-30-t

پرس هیدرولیکی 20 تن ایستاده بیگ رد BIG RED TY20001

torin-120022

پرس هیدرولیکی 12 تن ایستاده بیگ رد BIG RED TY12002

torin-12002