پک کامل صافکاری شامل:چکش کربنی،ست
۲۵ عددی سری پلاستیکی،ست ۴عددی قلم
صافکاری،ابزار کشنده چسبی،چکش کششی
صافکاری،ابزار کششی تک دسته چینی،چکش دوسر
ساده،پنل نوری،ساک ابزار،چسب زرد،ست مکش
چسبی کوچک و متعلقات

دستگاه صافکاری بدون رنگ مغناطیسی  WOYO

دستگاه صافکاری بدون رنگ مغناطیسی FY-TECH

چکش کربنی

اهرم های صافکاری ساخت ترکیه
(چرخشی ۳۶۰ درجه)
ست ۷ تکه تخصصی درب خودرو

ست اهرمی ۲۱ تکه تایوانی

ست
۴۵ تکه کامل ساخت ترکیه

ست اهرم تخصصی سقف و کاپوت ۱۰ تکه(۹تکه
همراه با یک سری چرخشی)ساخت ترکیه

ست
۱۰ عددی خار باز کن

ابزار کششی تک دسته چینی

ست
۲۵ تایی سری پلاستیکی ساخت تایوان

میز مخصوص صافکاری)استند نگهدارنده
کاپوت(

پنل نور سه ردیفه

چکش کششی صافکاری ساخت تایوان