جک بالابر چهارستون (با قابلیت میزان فرمان)
جک چهارستون

مشخصات

 • ظرفیت ( ۴،۴/۵تن)
 • حداکثر ارتفاع بالابری ( ۱/۹۰متر)
 • حداقل ارتفاع بالابر( ۲۲سانتیمتر)
 • بالابری جک تودلی(۴۵سانتیمتر)
 • مدت زمان بالابری(۶۰ ثانیه) 
 • مدت زمان پایین آوردن (۳۰ ثانیه)
 • عرض جک  (۳/۴۴متر)  
 • طول جک (۴/۲۴متر)
 • قدرت موتور  (۲/۲ کیلووات) 
 •  تغذیه (تک فاز / سه فاز)
 • استاندارد CE اروپا
 • جک تودلی متحرک ، صفحات لغزان عقب

    جک بالابر قیچی توکار
جک قیچی

مشخصات

 • ظرفیت ( ۳تن)
 • حداکثر ارتفاع بالابری ( ۱/۹۰متر)
 • مدت زمان بالابری(۵۰ ثانیه) 
 • مدت زمان پایین آوردن (۲۰ ثانیه)
 • عرض کفی  (۵۲سانتیمتر)  
 • طول کفی (۱/۵۸الی۱/۹۰متر)
 • فاصله بین دوکفی”قابل تغییر” (۸۰سانتیمتر) 
 • عرض کلی دستگاه (۱/۸۴متر)
 • قدرت موتور  (۲/۲ کیلووات) 
 •  تغذیه (تک فاز / سه فاز)
 • استاندارد CE اروپا

 

 

 جک بالابر قیچی توکار
جک قیچی

مشخصات

 • ظرفیت ( ۳/۲تن)
 • حداکثر ارتفاع بالابری ( ۲متر)
 • مدت زمان بالابری(۶۰ ثانیه) 
 • مدت زمان پایین آوردن (۲۰ ثانیه)
 • عرض کفی  (۶۲سانتیمتر)  
 • طول کفی (۱/۴۶الی۲متر)
 • فاصله بین دوکفی”قابل تغییر” (۸۰سانتیمتر) 
 • عرض کلی دستگاه (۲متر)
 • قدرت موتور  (۲/۲ کیلووات) 
 •  تغذیه (تک فاز / سه فاز)
 • استاندارد CE اروپا

     جک بالابر قیچی دوبل (روکار)
جک قیچی

مشخصات

 • ظرفیت ( ۳تن)
 • حداکثر ارتفاع بالابری ( ۱/۸۵متر)
 • حداقل ارتفاع بالابر( ۳۴ سانتیمتر)
 • بالابری جک تودلی(۴۵سانتیمتر)
 • مدت زمان بالابری(۶۰ ثانیه) 
 • مدت زمان پایین آوردن (۳۰ ثانیه)
 • عرض جک  (۲/۱۶متر)  
 • طول جک (۴متر)
 • قدرت موتور  (۲/۲ کیلووات) 
 •  تغذیه (تک فاز / سه فاز)
 • استاندارد CE اروپا
 • نصب دلخواه روی زمین یا داخل زمین

     جک دوستون اتصال از بالا

مشخصات

 • ظرفیت ( ۳/۵ تن و ۴تن)
 • حداکثر ارتفاع بالابری ( ۱/۸۵متر)
 • مدت زمان بالابری(۵۰ ثانیه) 
 • مدت زمان پایین آوردن (۳۰ ثانیه)
 • عرض کلی دستگاه  (۳/۴متر)     
 • ارتفاع کلی دستگاه (۳/۸۴متر)
 • قدرت موتور  (۲/۲ کیلووات) 
 • فشار روغن ( ۱۶/۸ مگاپاسکال) 
 •  تغذیه (تک فاز / سه فاز)
 • استاندارد CE اروپا

 

 • مدل های     TLT235SC-TLT240SC     ( آزادکن دستی قفل ها  ) 
 •  مدل های   TLT235SCA-TLT240SCA  (آزادکن برقی قفل ها + محدود کننده ارتفاع )                             

 

 

جک دوستون اتصال از بالاجک دوستون اتصال از بالا

 

جک دوستون اتصال از پایین

مشخصات

 • ظرفیت ( ۳/۵ تن و ۴تن)
 • حداکثر ارتفاع بالابری ( ۱/۸۵متر)
 • مدت زمان بالابری(۵۰ ثانیه) 
 • مدت زمان پایین آوردن (۳۰ ثانیه)
 • عرض کلی دستگاه  (۳/۳۷متر)     
 • ارتفاع کلی دستگاه (۲/۸۶متر)
 • قدرت موتور  (۲/۲ کیلووات) 
 • فشار روغن ( ۱۶ مگاپاسکال) 
 •  تغذیه (تک فاز / سه فاز)
 • استاندارد CE اروپا

 

 • مدل های     TLT235SB-TLT240SB     ( آزادکن دستی قفل ها  ) 
 • مدل های   TLT235SBA-TLT240SBA  (آزادکن برقی قفل ها + محدود کننده ارتفاع )

 

جک دوستون اتصال از پایین