90 لیتری قیف دار

65 لیتری قیف دار

65 لیتری معمولی

130 لیتری

130 لیتری قیف دار