پرس هیدرولیکی ۳۰ تن ایستاده بیگ رد BIG RED TY30001

پرس هیدرولیکی ۲۰ تن ایستاده بیگ رد BIG RED TY20001

پرس هیدرولیکی ۱۲ تن ایستاده بیگ رد BIG RED TY12002