صفحه اصلی

>

اخبار و مقالات

مصاحبه مدیر عامل شرکت آرمان خودرو پیشگامان ایرانیان مهندس محمدعلی مصری با عنوان :
1401/02/09 ساعت 12:42

مصاحبه مدیر عامل شرکت آرمان ...

استقالل صنعت خودرو در گرو خودکفائی تمام عیار و کمال صنایع داخلی می باشد

    همکاران / شرکا